Культура прамовы юрыста

Культура прамовы юрыста

Навучальны прадмет «Культура прамовы юрыста» прадугледжвае вывучэнне пытанняў маўленчай культуры ў юрыспрудэнцыі, характэрных асаблівасцяў мовы права, абумоўленых яе прызначэнне і зместам, эфектыўных спосабаў падрыхтоўкі і дзейсных прыёмаў выканання маналагічных публічных выступаў.

ГРУПЫ ВЫЧУЮЧЫЯ ДАДЗЕНУЮ ДЫСЦЫПЛІНУ

 • П206 (9 класаў, другое паўгоддзе)
 • П210 (11 класаў, другое паўгоддзе)
 • П1

Што вывучаем

У выніку вывучэння вучэбнага прадмета «Культура прамовы юрыста» навучэнцы павінны

ведаць на ўзроўні ўяўлення:

 • гістарычныя перадумовы ўзнікнення красамоўства;
 • значэнне і роля слова ў антычнасці і сучаснай юрыспрудэнцыі;
 • формы існавання, нарматыўнасць мовы;
 • мэты маўлення, крыніцы інфармацыі, спосабы структуравання і фіксавання інфармацыі;
 • размоўнасць гаворкі і вызначальныя яе фактары;
 • уплыў эмоцый на рытарычную дзейнасць;
 • прычыны ўзнікнення псіхалагічнага бар’ера перад выступленнем;

ведаць на ўзроўні разумення:

 • суадносіны і ўзаемасувязь маўленчай культуры і маўленчага майстэрства;
 • стылі літаратурнай мовы, спецыфічныя стылеўтваральныя рысы;
 • жанравыя разнавіднасці тэкстаў, іх спецыфіку;
 • нормы літаратурнай мовы, іх спецыфіку, сферу рэгламентавання;
 • камунікатыўныя якасці добрай публічнай гаворкі;
 • асноўныя маўленчыя памылкі;
 • групы формул моўнага этыкету, іх спецыфіку;
 • крытэрыі класіфікацыі маналагічных і дыялагічных прамоў;
 • парадак працы над публічным выступам;
 • агульныя законы кампазіцыі, спецыфіку кампазіцыйных частак;
 • структуру сучаснай судовай гаворкі;
 • сродкі маўленчай выразнасці, іх разнавіднасці і спецыфіку;
 • крытэрыі, якія дазваляюць вызначыць тып аратара;
 • формы і віды рэпетыцый;
 • крытэрыі ацэнкі аўдыторыі, тыпы рэакцыі слухачоў на новую інфармацыю, віды зваротных сувязей;
 • спосабы прыцягнення і ўтрымання ўвагі аўдыторыі;
 • віды слухання, іх спецыфіку;
 • правілы канструктыўнай крытыкі;
 • правілы пабудовы і рытарычныя стратэгіі дыялагічнага ўзаемадзеяння;
 • законы праксемікі;
 • асноўныя групы жэстаў, іх прызначэнне і правілы выкарыстання;
 • невербальныя паказчыкі, якія сігналізуюць аб няшчырасці суразмоўцы;
 • задачы, спецыфічныя рысы пісьмовага афіцыйна-дзелавога маўлення;
 • тыпавую структуру электроннага ліста, яго спецыфіку;

умець:

 • ажыццяўляць аналіз змястоўных, кампазіцыйных і моўных асаблівасцей тэксту;
 • аналізаваць сродкі маўленчага ўздзеяння ў прапанаваных фрагментах выступленняў;
 • рэдагаваць тэкст;
 • прагназаваць макет будучай гаворкі з улікам магчымых цяжкасцяў;
 • складаць розныя віды ўступаў і заключэнняў да гаворкі;
 • распрацоўваць тактыку доказу, асэнсавана і мэтанакіравана будаваць сістэму абароны;
 • аналізаваць уласныя і чужыя маўленчыя паводзіны;
 • ацэньваць чалавека на падставе яго маўленчых паводзін;
 • аналізаваць стратэгію і тактыку палемістаў у разнастайных сітуацыях зносін;
 • складаць і прамаўляць гаворка ў адным з прамоўніцкіх жанраў.

Асаблівасці навучання

Мэта вучэбнага прадмета «Культура прамовы юрыста» – удасканаленне маўленчай культуры навучэнцаў, фарміраванне навыкаў рацыянальнага канструктыўнага маўленчага паводзін, уменняў мадэляваць сваю камунікатыўную дзейнасць з улікам маўленчай сітуацыі і псіхалагічных суразмоўцаў.

Засваенне вучэбнага прадмета “Культура прамовы юрыста” грунтуецца на званнях, атрыманых навучэнцамі ў ходзе вывучэння вучэбных прадметаў “Руская мова”, “Беларуская мова”, “Беларуская мова (прафесійная лексіка)”, таксама ўзаемадзейнічае дадзены прадмет з такімі вучэбнымі прадметамі, як “Логіка », «Этыка і псіхалогія прафесійнай дзейнасці юрыста» інш.

У мэтах кантролю ведаў навучэнцаў прадугледжана правядзенне абавязковай кантрольнай работы, заданні для якой распрацоўваюцца выкладчыкам і разглядаюцца на пасяджэнні метадычнай (цыклавой) камісіі “Правазнаўства”.

Нашы кантакты

Месца знаходжання

Мінская вобласць
г. Маладзечна
пл. Цэнтральная, 1
Індэкс: 222306

Перайсці да карт

Прыёмная дырэктара

Тэлефон / факс: (0176) 77-19-72
Электронная почта: mtec@bks.by

Намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-71
Багнюк Эліна Сяргееўна

Намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-53
Сымановіч Аксана Генадзіеўна

Намеснік дырэктара па вытворчаму навучанню

Тэлефон / факс: (0176) 77-01-51
Васюта Таццяна Валер'еўна

Метадычная служба

Тэлефон / факс: (0176) 77-18-73
Навумчык Зоя Генадзьеўна

Дзённае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-02-24
Шчуцкая Ірына Канстанцінаўна.

Завочнае аддзяленне

Тэлефон / факс: (0176) 77-17-06
Конанава Святлана Лявонцьеўна

Інтэрнат

Тэлефон / факс: (0176) 77-40-53
Каспяровіч Алеся Анатольеўна

Зачыніць

Пошук

 • Результаты

  Тут будуць адлюстроўвацца Вынікі пошуку, для пачатку давайце ўвядзем запыт

Зачыніць